Algemene voorwaarden (online) trainingen

interim experts binnen onderwijs

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (online) trainingen georganiseerd door Eduterim.

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Eduterim: gevestigd te Julianadorp, Wierbalg 1411, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 55843352 onder handelsnaam Eduterim.
Cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/training/cursus/opleiding van Eduterim . Hierdoor verbindt Eduterim zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Eduterim aangeboden en door B Eduterim gemaakte workshop/training/cursus/opleiding.
Training: Hier vallen alle – fysiek en online – cursussen, workshops, trainingen en opleidingen onder.
Participant : De partij met wie Eduterim een cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Eduterim . De participant, die een training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van/ door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

 

Artikel 3 Betaling. 

De betaling geschiedt voordat de training geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door Eduterim

Eduterim heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Eduterim zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Eduterim aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Eduterim kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Eduterim.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Intellectueel eigendom.

1. Alle door Eduterim verstrekte stukken, zoals trainingen, lessen, cursusmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn en blijven eigendom van Eduterim.
2. Deze verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Eduterim worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Eduterim behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 6 Aansprakelijkheid. 

Eduterim aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de training.
Als de training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Eduterim . Eventuele schade wordt door Eduterim vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Eduterim is toe te rekenen noch aan de persoon/ organisatie van wiens hulp/ medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en/ of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de training is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de organisator van de training of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Eduterim zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Eduterim aansprakelijk is voor derving van trainingsgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de trainingssom.

Artikel 7 Verplichtingen van de participant. 

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Eduterim van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 8 Annulering. 

Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn of te downloaden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.

Artikel 9 Klachtenbehandeling. 

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Eduterim , opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij  Eduterim . U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 10 Duur van de online training.

Na een half jaar (gerekend vanaf aanschaf van de online training) vervalt het recht op persoonlijke feedback op de trainingen. Als er na een half jaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt tevens de toegang tot de online training.