Privacy statement

strategisch partner in organisatieontwikkeling

Artikel 1. Definities

1.1. In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. Eduterim, gevestigd aan de Wierbalg 1411 te Julianadorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55843352, verder genoemd als Eduterim ;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de oefening van zijn beroep op zijn bedrijf die met Eduterim  een overeenkomst is aangaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Eduterim  en de klant;
d. website: de website www.eduterim.nl die door Eduterim  worden beheerd;
e. betrokkene: de natuurlijke persoon werkzaam bij of voor de klant van wie persoonsgegevens worden verwerkt dan wel de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een betrokkene geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Eduterim  is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Eduterim volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2. Eduterim  gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Eduterim  verzamelt en verwerkt de volgende gegevens: gegevens van de klant of de natuurlijke personen die de klant aanmeldt voor coaching (voornaam, achternaam en geslacht) adres van de klant, e-mailadres van de klant, telefoonnummer van de klant en betaalgegevens van de klant.

3.2. Eduterim  verzamelt en verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
a. E-mailadres, bedrijfsnaam, voor- en achternaam en telefoonnummer: het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de klant/betrokkene;
b. Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres en e-mailadres: het tot stand komen van de overeenkomst;
c. Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer: het onderhouden van een klantrelatie met de klant/betrokkene;
d. Geslacht: om de betrokkene te kunnen aanspreken met “mevrouw” of “meneer”;
e. E-mailadres en telefoonnummer: om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
f. Bedrijfsnaam, voor- en achternaam en adres: het voldoen aan administratieve plichten;
g. Voornaam en e-mailadres: om de klant/betrokkene op de hoogte te houden van relevante informatie en nieuws over Eduterim  ;
h. Betaalgegevens: het afhandelen van de betaling.
i. E-mailadres: om online trainingen en uitnodigingen voor online coaching te kunnen versturen.

3.3. De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de klant bij het inschrijven voor een training via de website dan wel bij het op enige andere wijze tot stand komen van de overeenkomst niet de gevraagde gegevens verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.

3.4. Eduterim  zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

3.5. Eduterim  verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Eduterim streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6. Eduterim  zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

3.7. Het telefoonnummer van de klant wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens

4.1. Eduterim  zal de persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Artikel 5. Versturen van digitale nieuwsbrieven, e-books etc.

5.1. Indien de klant daarvoor voorafgaande uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, worden naar het door de klant opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven, e-books etc. door Eduterim  gestuurd.

Artikel 6. Afmelden

6.1. De klant kan zich op ieder moment afmelden voor berichten vanuit Eduterim

6.2. Afmelden kan op de volgende wijzen:
a. door een e-mail te sturen naar afmelden(at)eduterim.nl met het verzoek zijn emailadres te verwijderen uit de mailinglijst van Eduterim  ;
b. door onderin de desbetreffende e-mail op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke informatie.

6.3. Indien de klant zich heeft afgemeld, dan zal Eduterim  zo spoedig mogelijk het e-mailadres van de klant uit zijn mailinglijst verwijderen.

Artikel 7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1. Eduterim  zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. Eduterim  daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals het verstrekken van de online training of het uitvoeren van het online coachingstraject.

7.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 8. Website bezoek en cookies

8.1. Eduterim  gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. Eduterim  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert, dat een klant zich via de website kan inschrijven en dat de betrokkene ingelogd kan blijven op de website. Eduterim  plaatst cookies voor analytische doeleinden. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op de privacy van de betrokkene. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld.

8.2. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.

Artikel 9. Corrigeren van gegevens

9.1. Op verzoek verleent Eduterim  aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Eduterim  van hem bijhoudt en verstrekt Eduterim  de betrokkene een kopie van deze gegevens. Verder biedt Eduterim  de betrokkene de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Eduterim  van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Eduterim  worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van Eduterim  . Eduterim  reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

9.2. Indien Eduterim  op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert of verwijdert, dan stelt Eduterim  de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 10. Contact

10.1. Voor vragen over de wijze waarop Eduterim  gegevens verwerkt, inzage in persoonsgegevens die Eduterim  van de betrokkene verwerkt of het verzoek tot wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de betrokkene, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Eduterim  . Contactgegevens: Eduterim  Wierbalg 1411 1788TL Julianadorp kantoor(at)eduterim.nl

Artikel 11. Beveiligingsmaatregelen

11.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Eduterim verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

11.2. Gegevens die via de website aan Eduterim  worden verstrekt, worden middels een beveiligde internetomgeving opgeslagen.

Artikel 12. Privacy beleid van derden

12.1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Eduterim  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de klant/betrokkene het privacy beleid van de betreffende website te raadplegen.

Artikel 13. Wijzigingen

13.1. Eduterim behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op de website gepubliceerd.

Artikel 14. Datalek

14.1. Indien zich bij Eduterim  een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Eduterim  daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

14.2. Indien er sprake is van een datalek bij Eduterim  dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Eduterim  de klant en de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 15. Klacht indienen

15.1. Indien de klant/betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Eduterim  niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de klant/betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.