Supervisie

strategisch partner in organisatieontwikkeling

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor van EDUTERIM waarin medewerkers, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren.

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor van Eduterim waarin medewerkers, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren.

In supervisie staat het regelmatig nadenken of reflecteren voorop. Supervisanten komen met zichzelf in gesprek en brengen onder woorden wat hen beweegt en wat dit betekent. Hierdoor ontdekken ze wat voor hen belangrijk is en wat ze nodig hebben in het omgaan met andere mensen, vooral in omstandigheden die ze als lastig ervaren.

Supervisie is  bij uitstek geschikt voor: leidinggevenden en  leraren. Voor hen geldt dat ze zicht moeten hebben op welke situaties hen problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn.

Omdat in de praktijk juist op hen vaak een beroep wordt gedaan om professioneel te reageren vanuit adequaat op elkaar afgestemde gedachten, inzichten, gevoelens, strevingen en gedragingen, richt supervisie zich specifiek op het ontwikkelen van het vermogen tot integratie van deze aspecten.
Supervisanten leren om de eigen ervaringen opgedaan in de beroepsuitoefening zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.

De werkvorm
Minstens 10 bijeenkomsten van minimaal 1 uur, met tussenpozen van 2 à 3 weken.
De supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft steeds reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.
Supervisie kan individueel zijn, of in een groep van maximaal 4 supervisanten.